Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Mẫu số 17/KTTT: Quyết định về việc xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra (kiểm tra) việc chấp hành pháp luật thuế

Đăng : 19/05/2020 10:25 AM

Mẫu số: 17/KTTT

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: ................................

..........., ngày........tháng..........năm ........

                                                                              

QUYẾT ĐỊNH

 V/v Xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính

 qua thanh tra (kiểm tra) việc chấp hành pháp luật thuế

 

CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

 

- Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Quyết định số ........... ngày .............. của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế;

- Căn cứ kiến nghị tại Biên bản thanh tra (kiểm tra) thuế ký ngày ..... tháng ...... năm ...... tại ...................... của Đoàn thanh tra (kiểm tra) của ....... theo Quyết định số ..........v/v thanh tra (kiểm tra) thuế tại ..............

- Xét đề nghị của .........................................................................................,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với (....Tên NNT.........), MST:........., thời kỳ thanh tra, kiểm tra từ ... đến ... :

1. Truy thu thuế là: ............. đồng (bằng chữ:.........) (trong đó: chi tiết theo từng loại thuế và số tiền thuế)

2. Phạt (nếu có, chi tiết theo hành vi và số tiền phạt)

Yêu cầu ............... nộp vào tài khoản ............... của .................. mở tại Kho bạc Nhà nước ........................

Thời hạn nộp: Trong 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu nộp chậm sẽ bị xử phạt theo quy định của Pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà/tổ chức được thanh tra (kiểm tra) có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                         

 • Như Điều 2;

- Các đơn vị có liên quan (KK, PC, ...)

- Lưu: VT; Bộ phận thanh tra (kiểm tra).

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Tập tin đính kèm:

Mau_so_17_KTTT.doc

Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM

  Trụ sở: Số 525B Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội

  TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900 6243

  Điện thoại: 0243 787 8282/ (84-024) 3787 8822

  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn

  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013

  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015

  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

   

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789