Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Hướng dẫn thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế

Đăng : 19/09/2020 10:48 AM

Do những tác động khách quan từ bên ngoài hoặc những lý do chủ quan của doanh nghiệp mà mỗi doanh nghiệp có những thay đổi trong quá trình hoạt động. Đó có thể là những bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của một doanh nghiệp kinh doanh đang tồn tại hoặc tạm ngừng kinh doanh,…Về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể thay đổi tên, thay đổi trụ sở, thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế,…

Để thay đổi địa chỉ nhận các thông báo về thuế doanh nghiệp cần làm những thủ tục gì? Hồ sơ thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế gồm những gì?

                                                    Hình ảnh minh họa (nguồn: internet)

Trong quá trình hoạt động việc thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp sẽ dẫn tới việc thông tin tại cơ quan quản lý thuế có sự thay đổi. Việc thay đổi như vậy không chỉ làm thay đổi thông tin của doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh mà còn làm thay đổi tại cơ quan quản lý thuế.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 12 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định:

 “Doanh nghiệp đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hiện hành. Trường hợp các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư này” .

Thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế

Căn cứ theo khoản 2 Điều 15 Thông tư 95/2016/TT- BTC quy định về trường hợp người nộp thuế thay đổi các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế thì:

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

- Đồng thời, cơ quan thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Các giấy tờ đã được cấp trước đó không còn hiệu lực. Sau khi có quyết định chốt thuế chuyển địa điểm của Chi cục thuế nơi công ty đặt địa chỉ cũ cấp, doanh nghiệp phải gửi thông báo thay đổi tới Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố.

Hồ sơ đề nghị thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế

Thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế là do doanh nghiệp thay đổi địa điểm kinh doanh. 

Trường hợp có sự thay đổi địa điểm kinh doanh của người nộp thuế dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác:

- Người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn nợ;

- Đề nghị hoàn số tiền thuế nộp thừa (trừ thuế thu nhập cá nhân), thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết thuộc diện hoàn thuế theo quy định (hoặc đề nghị cơ quan thuế xác nhận số tiền thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết để làm căn cứ chuyển cơ quan thuế quản lý mới tiếp tục theo dõi) trước khi thay đổi trụ sở và không phải quyết toán thuế với cơ quan thuế, trừ trường hợp thời điểm thay đổi trụ sở trùng với thời điểm quyết toán thuế năm theo quy định của pháp luật. Đối với thuế thu nhập cá nhân, trường hợp người nộp thuế có số thuế nộp thừa được bù trừ với số thuế phải nộp tại cơ quan thuế chuyển đến.

Thay đổi địa chỉ doanh nghiệp khác quận, huyện trong cùng tỉnh/thành phố

Việc thay đổi địa chỉ công ty khác quận, huyện hoặc thành phố nơi công ty đã đăng ký là việc thay đổi địa giới hành chính. Việc thay đổi này làm thay đổi lớn trong cơ quan quản lý thuế của công ty.

Trong trường hợp này, công ty cần chuẩn bị:

- Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

- Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên; Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần; Quyết định của hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên và Công ty Hợp danh về việc thay đổi địa chỉ Công ty.

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần; Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên và Công ty Hợp danh về thay đổi địa chỉ.

- Bản sao đăng ký kinh doanh của Công ty.

 - Mẫu 08/MST về đăng ký thuế.

Nếu doanh nghiệp chịu sự quản lí trực tiếp của Cục Thuế thì nộp hồ sơ cho Cục thuế. Khi nhận đủ hồ sơ, trong thời hạn 2 ngày làm việc cơ quan thuế phải cập nhật thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng kí thuế.

Nếu doanh nghiệp chịu sự quản lí của Chi cục thuế quản lí thì doanh nghiệp lập 2 bộ hồ sơ. một bộ gửi cho Chi cục thuế nơi chuyển đi, một bộ gửi đến Chi cục thuế nơi chuyển đến.

Sau khi thực hiện thủ tục khai báo với cơ quan thuế thì công ty làm thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ công ty bên cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ bao gồm:

- Quyết định chốt thuế chuyển quận của Chi cục thuế nơi công ty đặt địa chỉ cũ cấp

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

- Quyết định về việc thay đổi địa chỉ công ty.

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty đã được cấp.

Thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế của doanh nghiệp khác tỉnh, thành phố

Việc thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh, thành phố là việc thay đổi cơ bản tất cả các thông tin, chỉ tiêu liên quan đến quản lý thuế, quản lý doanh nghiệp. Việc thay đổi này sẽ dẫn tới những thay đổi trong hoạt động của doanh nghiệp. Vậy nên, khi thay đổi thông tin địa chỉ nhận thông báo thuế thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ cho cả cơ quan thuế nơi chuyển đi và nơi chuyển đến.

Tại nơi chuyển đi, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Thông báo chuyển địa điểm

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản gốc

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ quan thuế nơi chuyển đi thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế và lập thông báo tình hình nộp thuế của doanh nghiệp. Cơ quan thuế gửi một bản thông báo cho doanh nghiệp, một bản cho cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Tại nơi chuyển đến

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày được cấp đổi giấy phép kinh doanh theo địa chỉ mới, doanh nghiệp phải thực hiện đăng kí thuế tại cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng kí thuế

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế cấp lại giấy chứng nhận đăng kí thuế và giữ nguyên mã số thuế cho doanh nghiệp.

Cơ quan giải quyết việc thay đổi địa chỉ nhận thông tin thuế là cơ quan thuế quản lí trực tiếp.

Thời hạn nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được ''Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm'' của cơ quan thuế nơi chuyển đi, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Để được tư vấn các vấn đề về thuế, kế toán vui lòng liên hệ

ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM

HOTLINE: 094 697 8282

TỔNG ĐÀI 1900 6243 (Phím 2)

Điện thoại: (84-024) 3787 8822/ (84-024) 3787 8282

Địa chỉ: 525 Lạc Long Quân, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, HN

Email: info@dianam.vn – dailythuedianam@gmail.com

Facebookhttps://www.facebook.com/dailythuedianam/

 


Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM

  Trụ sở: Số 525B Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội

  TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900 6243

  Điện thoại: 0243 787 8282/ (84-024) 3787 8822

  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn

  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013

  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015

  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

   

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789