Năm 2022, nếu doanh nghiệp chưa nộp đủ số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì có bị cơ quan thuế xử phạt không?

Trả lời:

Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiêp của 3 quý đầu năm tính thuế không thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp cả năm theo quyết toán thuế TNDN cả năm. Nếu tổng số đã tạm nộp của 3 quý đầu năm thấp hơn 75%, doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp trên số thuế thấp hơn 75%. Thời hạn tạm nộp thuế là ngày 30.10 hằng năm đối với doanh nghiệp có năm tài chính trùng với năm dương lịch.

Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Thông thường nếu chậm nộp thuế tạm nộp thì doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền chậm nộp, tuy nhiên, việc yêu cầu doanh nghiệp phải ước tính số thuế phải nộp cả năm trong khi còn 2 tháng mới kết thúc năm là chưa hợp lý và gây khó khăn cho doanh nghiệp. Vì vậy, Bộ Tài chính hiện vẫn đang nghiên cứu sửa đổi quy định này.  Trước đó, Tổng cục Thuế thông báo tạm thời chưa tính tiền chậm nộp đối với số thuế tạm nộp 03 quý còn thiếu của kỳ tính thuế năm 2021 trong thời gian Nghị định sửa đổi, bổ sung chưa được ban hành. Đối với kỳ tính thuế năm 2022 hiện chưa có hướng dẫn cụ thể. Tổng cục Thuế đang lấy ý kiến để báo cáo Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung quy định nêu trên theo hướng sau: “Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý đầu năm (80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm) thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Quy định sửa đổi này dự kiến áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021)